Home > over-ons > verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Deze onderstaande algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die via deze site worden besteld, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


van:
Web Productions | Kinderkamer-Specialist.nl
Atlas Complex
Africa Building
Hoogoorddreef 9
1101 BA, Amsterdam
KvK: 30189843

hierna te noemen: de verkoper


Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De verkoper: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

De koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is, of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de verkoper en de koper;

De consumentenkoop / koperkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon. Of een persoon handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de verkoper en een de koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met de verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Tenzij de uitvoering door de koper rechtstreeks wordt betrokken bij de desbetreffende derde partij. In zulke gevallen gelden de voorwaarden van de ander partij.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van het aanbod van de verkoper.

 
Prijzen, Aanbiedingen en offertes
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de verkopers offertes en prijzen, ook die welke in de verkopers catalogi, website en prijslijsten staan vermeld, steeds vrijblijvend.

Alle prijzen, aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke en/of digitale vorm, tenzij de verkoper om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

De verkoper is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro’s, tenzij anders aangegeven.
 
De verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien na het sluiten van de koopovereenkomst wijzigingen optreden in de kostprijs door loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen of anderszins, is de verkoper gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen onder vermelding van de oorzaak.

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de verkoper anders aangeeft.

Offertes voor speciale aanmaken gelden uitsluitend voor de geoffreerde hoeveelheden. Bij bestelling van geringere aantallen, wordt het recht voorbehouden de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via bezorgservice, of persoonlijk afhalen op de door de verkoper vermelde locatie.

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat de verkoper hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Komen de verkoper en de koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst aan de koper de vastgestelde condities heeft medegedeeld. De verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan de verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien de verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen neemt de verkoper ten aanzien van de levertijd geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst, noch tot weigering van ontvangst c.q. van betaling van de goederen, noch op enigerlei schadevergoeding.


Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 
Retourzendingen
Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de wijze zoals door de verkoper aangegeven.

Retourzendingen kunnen slechts plaatsvinden nadat de verkoper schriftelijk daarmee heeft ingestemd en geschieden op kosten en voor risico van koper. De verkoper sluit iedere aansprakelijkheid voor schade geleden door koper of derden ten gevolge van een gebrek aan het geleverde uit.

 
Garantie
De verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

De onder genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan de verkoper.

De onder genoemde garantie geldt gedurende een periode van 30 dagen na levering mits de bestelde artikelen in redelijkheid zijn bewaard / behandeld.

De verkoper verschaft de kopere en schriftelijk garantiebewijs, welke gelijk is aan het aankoopbewijs, welke is verzonden na het plaatsen van de bestelling.

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal de verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van de verkoper vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan de verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan de verkoper te verschaffen.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is de verkoper niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.


Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht of geheel of gedeeltelijk onverpakt zijn, reizen voor risico van koper. De verkoper behoudt het recht voor de in eigendom toebehorende goederen terug te nemen in geval betaling niet stipt op de overeengekomen tijd plaatsvindt.


Prijsverhoging
Vastgestelde prijzen kunnen ten alle tijden gewijzigd worden. Prijsopgave in vorm van een offerte staan vast, indien er voor akkoord getekend is binnen de voorgestelde periode.
 


Onderzoek, reclames
De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.

Reclame betreffende leveranties moeten door koper schriftelijk en rechtstreeks aan de verkoper binnen 30 werkdagen na ontvangst zijn gedaan en de goederen in bezit zijn van de verkoper.

Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de verkoper. Na verloop van de garantietermijn is de verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

Indien wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

Bewerking van het geleverde door koper alsmede het in de macht van derden brengen van het geleverde doet het recht op reclame vervallen.

Indien een reclame door de verkoper als gegronde wordt erkend is de verkoper onder uitsluiting van elk recht op schadevergoeding zijdens, het geleverde te vervangen of te herstellen, dan wel ten hoogste de factuurwaarde terug te betalen.


Incassokosten
Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt de koper een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

Indien de verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


Vrijwaringen
Niet opgenomen voor kopers.

 

Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling brutto te worden overgemaakt op bankrekening van de verkoper.

Indien betaling niet direct elektronisch plaatsvindt dient deze (bij het leveren op rekening) te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de verkoper aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Recht op terugneming ontstaat door het enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling onzerzijds is vereist. De verkopers terugnemingsrecht geldt ook dan in geval de koper in sursance van betaling/in staat van faillissement is geraakt of dreigt te raken, koper tot de liquidatie van zijn zaken besluit en/of de verkoper informatie verkrijgt welke met redelijke zekerheid aangeeft dat de koper waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Eveneens is de verkoper alsdan gerechtigd tot dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren en nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen, onverminderd de verkopers recht op schadevergoeding.

De verkoper heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

De verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

De verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.


Aansprakelijkheid
Indien door de verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot terugbetaling van de koopprijs.

Onverminderd het bovenstaande is de verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of bewuste roekeloosheid en / of verwijtbaar handelen, dan wel, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de koper.

 

Opschorting en ontbinding
De verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Voorts is de verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de verkoper op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien de verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

De verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Intellectuele eigendom, copyright en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die de verkoper toekomen op grond van de Auteurswet.

Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

De in het kader van de overeenkomst eventueel door de verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de verkoper, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Alle door de verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

De verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aan eventuele vergissingen, onjuiste gegevens, of prijzen daarin kunnen geen aanpraken worden ontleend.

 
Overmacht
De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke de verkoper door overmacht zijn verhinderd aan de verplichtingen te voldoen.

Van overmacht aan de verkoeprs zijde is onder meer sprake indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan de verplichtingen daaruit of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten onze schuld of risico ontstaan.

Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden wordt vertraagd is de verkoper bevoegd de overeenkomst als beeindigd te beschouwen, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en/of interessen geldend kan maken.


Geschillenregeling
De rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Bij klachten dient de koper ten alle tijde eerst schriftelijk contact op te nemen met de verkoper en de verkoper in staat stellen de klacht te verhelpen.

Web Productions
Atlas Complex
Africa Building
Hoogoorddreef 9
1101 BA, Amsterdam


Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen de verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst op de website vermelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de koper zichzelf kennis te laten nemen van de versie welke van toepassing is/was ten tijde van de aankoop.

 

Homepagina - Aanbevolen Spullen - Kinderkamer Ideeen - Kinderkamer Advies - Kinderkamer Foto's - Contactformulier - Sitemap

Algemene Voorwaarden - Copyright Bescherming

Kinderkamer-Specialist.nl is onderdeel van Web Productions
Atlas Complex, Africa Building, Hoogoorddreef 9, 1101 BA, Amsterdam.